Preview Mode Links will not work in preview mode

Footeamo | پادکست فوتبالی فوتیمو

Nov 13, 2019

در قسمت پنجم فوتیمو، با رونالدینیو خاطره‌بازی می‌کنیم. کسی که جادویش، آوردن لبخند به فوتبال بود؛ سپس با «منیژه موذن» درباره تمام فراز و فرودهای ورود زنان به ورزشگاه...


Nov 6, 2019

در قسمت چهارم، با مردی آشنا می‌شویم که رابطه‌اش با توتال فوتبال هلند، آمیزه‌ای از عشق و نفرت است. همچنین مهمان ویژه‌ای از FIFA و AFC داریم که از پشت صحنه جام جهانی و بازی‌های...